ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department
ขนิษฐา เจริญวงศ์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธี LSD
The purposes of this research were to study and compare the opinions towards the internal auditing staff’s working behaviors in Trat Provincial Health Department. The aspects of genders, ages, educational levels, job positions and departments were studied. The populations were the 162 personnel staff in the secondary care hospitals in the area of Trat Provincial Health Department. The research instrument was the five-rating-scale questionnaire with the reliability level of 0.98. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and the LSD method.
ผู้ตรวจสอบภายใน
Auditing staff
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 14:04:29