ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อแผนกวางแผนผลิต บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อแผนกวางแผนผลิตบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา หน่วยงาน ตําแหน่งงานและอายุงาน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F–test (One -Way ANOVA) และการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ LSD แล้วนําเสนอผลการศึกษาด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา
The objectives of this research were 1) to study the levels of opinions towards the staff performance efficiency in Sunshine Internaional Company Limited 2) to compare the levels of opinions towards the staff performance efficiency in Sunshine International Company Limited. The personal factors of genders, ages, educational levels, departments, positions and working experiences were studied in this research. The research populations were the 70 people. The research instruments were a questionnaire with the rating scale at 5 and the reliability level of .8. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, one way analysis of variance and the LSD method.
พนักงานบริษัท, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
Employees, Performance efficiency
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 13:53:23