ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Instruction of supplementary text book for development learning achievement and analytical thinking ability of mathayomsuksa III students
สมาน วัฒนรังษี
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement and analytical thinking ability of Mathayomsuksa III students before and after the experiment learning from supplementary text book 2) to compare the learning achievement and analytical thinking ability of Mathayomsuksa III students between the experimental groups taught by supplementary text book and the control group taught by a traditional instructional model and 3) to study the satisfaction of Mathayomsuksa III students using supplementary text book. The samples consisted of students who studied in Mathayomsuksa III in the second semester of the academic year 2011 at Anubanchanthaburi School, Amphoe Muang chanthaburi, Chanthaburi.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดวิเคราะห์
Achievement, Analytical thinking
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 09:58:59