ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Participatory management factors affecting the learning environment in schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 71 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .32 ถึง .78 และมีค่าความเชื่ออมั่นเท่ากับ .99 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดการเรียนรู้ จำนวน 32 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .42 ถึง .80 และมีค่าความเชื่ออมั่นเท่ากับ .99 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสังพันธ์ และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
The purposes of this research were: to study the level of participatory management and the level of quality of the learning environment in schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office; to study the relationship between participatory management factors and learning environment in schools; and to calculate a predictive equation of the factors of participatory management which affect the quality of the learning environment. The sample of 330 teachers in the 2016 academic calendar year was chosen by simple random sampling. The research instrument was a two-part, five-rating questionnaire. Part 1 consisted of 71 items regarding participatory management, and it had a reliability of 0.60-1.00, a discrimination of .32-.78 and reliability of .99. Part 2 consisted of 32 items regarding learning environment, and it had a validity of 0.60-1.00, a discrimination of .42-.80, and a reliability of .99. The data were analyzed by using statistical computer program to calculate the percentage, mean, standard deviation, Simple correlation and stepwise multiple regression analysis.
การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การจัดการเรียนรู้
Participatory management, learning
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-21 10:37:48