ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
The roles of health officers in Nong Samet Tambon Health Promoting Hospital Trat Province
อรรถวุฒิ สถาการ
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทหน้าที่ที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์ที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 364 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .815 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อบทบาทหน้าที่เป็นจริงและบทบาทความคาดหวังของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด พบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้จริงในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลหนองเสม็ด ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำแนกตามข้อมูล ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ผู้รับบริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ สิทธิ์ในการรักษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The purposes of this study were as follows: 1) to examine the roles of health officers in Nong Samet Tambon Health Promoting Hospital, Trat Province, and 2) to make a comparison between factors influencing the performance of health officers. The sample of 364 Nong Samet Tambon patients was chosen by Krejcie and Morgan tools for sample collection. A 54-rating 5-rating scale questionnaire was used as a tool for data collection with a reliability of 0.815. In terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test were applied for testing correlation. The results were as follows: 1) The clients had a higher expectation level than the overall perception level and all aspects in the opinion level of the roles of health officers, 2) The overall clients satisfaction level of the roles of health officers and all aspects were at a high level, 3) The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: the comparisons of the satisfaction level of the roles of health officers by gender, age, marital status, occupation, and benefits use, as a whole and in all individual aspects, revealed no statistically significant difference. On the other hand, respondents of different of different levels of education had a different satisfaction level of the roles of health officers at a statistically significant level of 0.05
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
Health officers, Health Promoting Hospital
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-21 09:23:50