ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Desirable characteristics of school administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
ศุภมาส วิสัชนาม
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำนวน 333 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเปรียบเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
The purposes of this research were to study and compare the desirable characteristics of school administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by gender, level of education, working experience and school size. The research sample was drawn by proportional stratified random sampling. It included 333 permanent teachers under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office. The instrument for data collection was a five – rating scale questionnaire. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t – test and one – way analysis of variance. The research findings were as follows: 1) The overall desirable characteristics of school administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office were ranked at the high level. 2) There was no statistically significant difference in the overall desirable characteristics of school administrators when classified by gender, level of education and working experience. 3) The overall desirable charactertics of school administrators when classified by school size were different at the statistically significant level of .01.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้บริหารสถานศึกษา
Desirable characteristics, School administrators
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-21 08:30:10