ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
The development of a school curriculum for health and physical education using the traditional Thai Sport “SA BA LOR” for Prathomsuksa 5 Students at Saritdidet School, Zone 1, Chanthaburi Primary Education Service Area Office
ภูษิต บัวสวัสดิ์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินผลความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตร สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 2) ประเมินผลทักษะปฏิบัติการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 3) ประเมินผลเจตคติของนักเรียนในการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดชกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช แบบวัดความรู้ ความเข้าใจ แบบวัดทักษะปฏิบัติ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช มีค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 15.68 คะแนน ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการใช้หลักสูตร 24.63 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.95 2) ทักษะปฏิบัติการใช้หลักสูตร สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากการฝึกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 95.25 และ 3) เจตคติของนักเรียนในการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดชมีค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีเจตคติต่อการเรียนรู้ 4.47 อยู่ในระดับมาก
The major purposes of this research study were: 1) to evaluate the level of knowledge about and practical skills in the traditional Thai sport “Sa Ba Lor” with Prathomsuksa 5 students in Saritdidet School, Chanthaburi Province; 2) to develop a Health and Physical Education Curriculum using the traditional Thai sport “Sa Ba Lor”; 3) to evaluate students’ attitude toward the new curriculum. The research sample of 40 students was selected by Simple Random Sampling during the second semester of academic year 2015. The research instruments were: a questionnaire about “Sa Ba Lor”, pre-test and post-test achievement tests, and a student evaluation from. The statistics used for analysis were: mean, standard deviation, and t-test. The results of this research were as follows: 1) the pre-test achievement test about “Sa Ba Lor” had an average score of 15.68 out of 30. The post-test achievement test about “Sa Ba Lor” had an average score of 24.63 out of 30, showing an increase in average score of 8.95, 2) students who studied the newly developed curriculum were able to perform the practical skills at a level of 95.25, 3) the students’ attitude toward the curriculum showed a highly favorable score of 4.47 out of 5.0.
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-21 08:22:14