ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
A study of the goal oriented approach of management by School Administrators and the Affect on Motivation of Teachers’ Performance at Catholic Schools in Chanthaburi Diocese, Thailand
ภูมิภัทร สุวรรณศรี
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 4) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,546 คนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนจำนวนครูด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2แบบสอบถามภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคาทอลิกสังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 34 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก .22 ถึง .88 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 29 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก .26 ถึง .83 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิกสังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คือ ผู้นำแบบบรรลุผลสำเร็จ ผู้นำแบบมีส่วนร่วม ผู้นำแบบสนับสนุน และผู้นำ แบบสั่งการ 4) สมการพยากรณ์ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เรียงตามลำดับความสำคัญประกอบด้วย ผู้นำแบบบรรลุผลสำเร็จ และผู้นำแบบมีส่วนร่วมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .74 สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ร้อยละ 55 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการในการพยากรณ์หรือสมการถดถอย ได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = 1 .43 X4 .30 X3 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน = .44 Z X4 .33 Z X3
The purposes of this research were: 1) to study the goal oriented approach of management of school administrators at Catholic schools in Chanthaburi Diocese, 2) to study the motivation of teachers’ performance in the same schools, 3) to study the relationship between the goal oriented management approach and the motivation of teachers’ performance, 4) to calculate a regression equation for the factors affecting the motivation of teachers’ performance. The sample of 335 Catholic school teachers was selected from the 2016 academic year. The research instrument was a three-part, five-rating scale questionnaire. Part 1 contained questions regarding the status of the respondents. Part 2 contained 34 items regarding the goal oriented management approach with a discrimination of between .22 and .88, and a reliability of .91. Part 3 contained 29 items regarding the motivation of teachers’ performance with a discrimination of between .26 and .83 and a reliability of .92. The reliability of the overall issue was .94. The statistics used for analyzing the data were: percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product movement correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of the study were as follows: 1) the goal oriented management approach ranked at a high level overall, 2) the motivation of Catholic school teachers’ performance in Chanthaburi Diocese was at a high level, 3) the relationship between the goal oriented management approach and the motivation of teachers’ performance positively correlated with relatively high levels of statistical significance at the .01 level for those who used Achievement-oriented Leadership, Participative Leadership, Supportive Leadership and Direct Leadership, 4) the regression equation of the goal oriented management approach affect on the motivation of teachers’ performance using the factors Achievement-oriented Leadership and Participative Leadership had a multiple correlation co-efficient equal to .74. The predictive power of the resulting equation was 55 percent. There were statistically significant relationships at the .01 level which enabled the creation of the following predictive equations: Raw score predictive equation = 1 .43 X4 .30 X3 Standard score predictive equation = .44 Z X4 .33 Z X3
ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจ
School Administrators, Motivation
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-21 08:14:59