ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ
The development of a learning activity package about local ethnic groups for Mathayom 5 High School Students in Aranyaprathet School Thailand
จิรนันท์ ขุนทอง
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ ในอรัญประเทศและกลุ่มควบคุมจำนวน 40 คน จัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ ในอรัญประเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการขัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test แบบ dependent และแบบ Independent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
The purposes of this research were: 1) To develop a learning activity package about ethnic groups in Thailand and measure the learning achievement of Mathayom 5 High School students in Aranyaprathet School Thailand; 2) To compare the learning achievement of Mathayom 5 students who benefitted from the learning activity package to those students who did not use the learning activity package; 3) To measure the students’ satisfaction with the learning activity package about ethnic groups in Thailand. Three groups of 40 Mathayom 5 High School students participated as sample, experimental and control groups. The research instruments used were: learning activity plans, tests, and satisfaction questionnaires. The data analysis methods used were: percentage, mean standard deviation and t-test for dependent and independent samples. The results of the study were: 1) The learning achievement of students who participated in the learning activity package was statistically higher at the .05 level, 2) Students’ satisfaction with the learning activity package about ethnic groups in Thailand was at a high level overall.
กิจกรรมการเรียนรู้
learning activity
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2019-02-14 08:38:29