ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
The Effect of Quality of Work Life and School Culture on the Commitment of Teachers and Educational Personnel in Catholic Schools under the Education Section of Chanthaburi Diocese
พูนพงษ์ คูนา
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ระดับวัฒนธรรมโรงเรียน และระดับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 309 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 113 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.66-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.21 - 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (rxy) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Ry,1,2..k) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เรียงตามลำดับความสำคัญ ประกอบด้วย ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (XS4) ความเอื้ออาทร (XS8) ความซื่อสัตย์สุจริต (XS9) และความมั่นคงในการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ (XQ3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.84 สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ร้อยละ 71 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการ ในการพยากรณ์ หรือสมการถดถอยได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = 0.37 0.35XS4 0.22XS8 0.24XS9 0.10XQ3 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน = 0.36XS4 0.25XS8 0.24XS9 0.12XQ3
The purposes of this research were: 1) to study the quality of work life, school culture and the commitment of teachers and educational personnel in Catholic schools under the education section of Chanthaburi diocese, 2) to study the relation between the quality of work life and the commitment of these teachers and educational personnel, and the relation between school culture and the commitment of these teachers and educational personnel, and 3) to make a regression equation for how the quality of work life and culture affects the commitment of these teachers and educational personnel. The sample consisted of 309 teachers and educational personnel in academic year 2017. The sample size was determined by the Yamane Method and selected by Stratified Sampling. The research instrument was a five – rating scale questionnaire of 113 items with an IOC validity level of 0.66-1.00 and a discrimination level of 0.21-0.81. The questionnaire had a reliability level of 0.97. The descriptive statistics used were: percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), Pearson Product Moment Correlation (rxy), and Multiple Regression Analysis (Ry,1,2..k). The results of the study were as follows: 1) The quality of work life was generally at the highest level, school culture was at the highest level and the commitment of teachers and educational personnel in Catholic schools under the education section of Chanthaburi diocese was at the highest level. 2) The relation between quality of work life and commitment of these teachers and educational personnel were positively and relatively correlated at the statistically significant level of .01, and the relation between school culture and commitment of these teachers and educational personnel were positively and relatively correlated at the statistically significant level of .01. 3) The regression equation for how the quality of work life and school culture affects the commitment of these teachers and educational personnel showed there was a multiple correlation co-efficient level of 0.84 for the following aspects: acceptance of sense of community (XS4), caring (XS8), integrity (XS9) and security and professional growth (XQ3). The results show a predictive power of 71 percent for the equation. There was a statistically significant relation at the .01 level which allows for the creation of a prediction equation of the regression equation as follows: raw score prediction equation result of = 0.37 0.35XS4 0.22XS8 0.24XS9 0.10XQ3; and standard scores prediction equation result of = 0.36XS4 0.25XS8 0.24XS9 0.12XQ3.
คุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิตการทำงาน
Quality, Quality of Work Life
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-08-23 09:52:35