ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
A Study of the Role of Participation in School Administration of Basic Education School Committees in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces
อัจฉรา จงดี
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการ บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราดจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จำนวน 361 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
The purposes of this research were to study and compare the role of participation in school administration of basic education school committees in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces classified by work experience and school size. The sample used in this research included 361 school administrators and teachers in basic education schools in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, selected by using proportional stratified random sampling. The instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.23 and 0.75, and the reliability was 0.90. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffs comparison test. The results showed that: 1) The role of participation in school administration of basic education school committees in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces was at a high level overall; 2) The comparative results of the role of participation in school administration of basic education school committees in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, when classified by work experience, was not statistically significant; 3) The comparative results of the role of participation in school administration of basic education school committees in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, when classified by school size, was statistically significant at the .05 level.
การบริหารสถานศึกษา
School Administration
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-08-23 09:38:15