ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
Local Residents’ Attitude toward the Image of Police Officers in Muang District, Chanthaburi Province
ชมชนม์ ทัสสะ
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชนและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 398 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า บทบาทตำรวจตามกฎหมาย โดยรวมมีภาพลักษณ์ในระดับดี ส่วนบทบาทตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญต่อประชาชน โดยรวมมีภาพลักษณ์ในระดับพอใช้ และบทบาทตำรวจในการบริการประชาชน โดยรวมมีภาพลักษณ์ในระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชน คือการมีตำรวจท้องถิ่น ตำรวจไม่ควรลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงและตำรวจไม่ควรเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
This research was conducted to study local residents’ attitude toward the image of police officers in Muang District, Chanthaburi and to solicit recommendations for improvement. The researcher employed the mixed methods approach of quantitative and qualitative research. The sample group of 398 qualified voters were both surveyed for the quantitative portion of the research and interviewed for the qualitative portion. The results revealed that the aspects of obligation and job duty ranked at the good level, law enforcement ranked at the fairly good level, and role in public service ranked at the good level. Recommendations solicited for the improvement of the image of police officers included: establishment of a local police force, prohibition of police officers from investing in entertainment businesses and not getting involved with immigrant workers.
ตำรวจ
Police
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-08-16 14:15:37