ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Local Residents’ Knowledge about and Attitude toward the Special Economic Zone (SEZ) in Klongyai District, Trat Province
เพ็ญพักตร์ พลายคง
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่น ที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำแนกตาม ตัวแปรพื้นฐาน วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้การสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน จากประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 15,511 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในระดับต่ำ และมีทัศนคติเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ส่วนการเปรียบเทียบ ผลการทดสอบสมมุติฐาน ความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำแนกตามตัวแปรพื้นฐาน พบว่า ความรู้ของประชาชนท้องถิ่น ที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่างตามอายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ส่วนทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่างตามอาชีพและการศึกษา
The purposes of this research were: 1) to investigate the level of knowledge about and attitude toward the Special Economic Zone (SEZ) in Klongyai District, Trat Province, 2) to compare the levels knowledge and attitudes and classify them by basic demographic factors. The mixed methods approaches of quantitative and qualitative research methods were used. The sample group of 390 residents was selected from a group of 15,511 qualified voters in the district. In-depth interviews were conducted for the qualitative portion of the research. The findings of the research were as follows: 1) there is a low level of knowledge about the SEZ among the residents, 2) the attitude of the residents toward the SEZ was at the level of somewhat agree. The comparison of level of knowledge about the SEZ, when classified by basic demographic data, showed that it was influenced by age, occupation, education and level of income. The comparison of attitudes toward the SEZ, when classified by basic demographic data, showed that it was influenced by occupation and education.
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Special Economic
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-08-16 14:12:44