ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อปัญหาช้างป่าและแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
A survey of the attitude of residents of Chanthaburi Province towards the problems caused by wild elephants and the proposed guidelines for solutions
รุจิรา คำรอด
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2560
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อปัญหาช้างป่าและแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าในจังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 400 คน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างป่า ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาช้างป่าในภาพรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้แก่ ช้างป่าควรถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยที่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน ภาวะแห้งแล้งในป่ามีผลให้เกิดปัญหาช้างป่าและมติที่ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว 2) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วย ได้แก่ การสูญเสียที่อยู่อาศัยของช้างเป็นปัจจัยที่คุกคามช้างป่า การบุกเบิกป่า ปลูกพืชเศรษฐกิจมีผลตามมาทำให้ช้างป่าบุกกินพืชไร่ และช้างเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณเพราะช่วยปกป้องเอกราชของไทย ทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ เห็นด้วยมาก ได้แก่ การปลูกพืชเป็นอาหารให้ช้างโดยมากในป่า การจ่ายค่าชดเชยแก่เกษตรกรที่ช้างบุกรุก และการพัฒนาดินโป่งเทียมในป่า 2) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วย ได้แก่ การอพยพช้างระหว่างพื้นที่ให้มีวิธีการที่เหมาะสม รัฐควรจัดพื้นที่ให้ช้างอยู่ร่วมภายใต้การดูแลของชุมชนและการติดหลอดไฟแสงสว่างในแหล่งชุมชนเพื่อไล่ช้าง 3) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติไม่แน่ใจ ได้แก่ การยกเลิกกฎหมายคุ้มครองช้างป่าในฐานะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อกำจัดช้างได้
The research aimed to survey the attitudes of residents of Chanthaburi Province towards the problems caused by wild elephants and the proposed guidelines for solutions. The mixed methods of quantitative and qualitative research methods were used in this study. The quantitative data were collected from 400 residents who responded to the questionnaire. The qualitative data were obtained from in-depth interviews with key informants having personal knowledge of and experience with the problems and the solutions regarding the wild elephants. The research findings regarding the problems of the wild elephants revealed the residents of Chanthaburi province strongly agreed that: 1) The elephants are national heritage animals of Thailand; 2) The wild elephant problems had been caused by drought conditions in the forest; 3) It was appropriate to declare March 13th as National Elephant Day. The findings also showed the Chanthaburi residents agreed that: 1) Loss of natural habitat was a cause of the problems; 2) Deforestation caused the wild elephants to invade and eat cultivated crops; 3) Thai people remembered favorably the historical role of the elephants in the defense of Thailand’s Independence. The research findings regarding the proposed guidelines for the solutions to the wild elephant problems revealed that the residents of Chanthaburi province strongly agreed that: 1) Plants should be cultivated in the forest for elephant consumption; 2) Farmers who suffered losses from the wild elephant incursions should be compensated by the government; 3) Artificial salt licks should be placed and maintained in the forest. The findings also showed the Chanthaburi residents agreed that: 1) Elephant migration paths should be established; 2) The Government should provide land for a community controlled and managed wild life preserve for the elephants; 3) Lights should be installed in the communities to keep the wild elephants away. The residents of Chanthaburi were uncertain if they agreed with a proposition to abolish the wild elephant protection law as a means to solve the problems.
ช้างป่า, ทัศนคติ
Wild elephants, Attitude
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-02-08 10:21:50