ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
A survey of the attitudes of local residents toward Phase 1 of the proposed special economic zone development Plan for Klong Yai District, Trat Province
ปกรณ์ บุญล้อม
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2560
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขานรับ ปัจจัยที่มีผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างขานรับนโยบายการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษค่อนข้างมากในภาพรวม โดยด้านเนื้อหานโยบาย ประเด็นที่มีการขานรับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดให้อำเภอคลองใหญ่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การสร้างถนน 4 เลน สาย 318 ด้านกระบวนการนโยบาย ประเด็นที่มีการขานรับในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ บทบาทของผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ในการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา กระบวนการทำประชาพิจารณ์ก่อนจะดำเนินโครงการต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจัยที่มีผลต่อการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ บทบาทของผู้นำในกระบวนการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
The research aimed to study the attitudes of local residents toward Phase 1 of the proposed Special Economic Zone (SEZ) development plan for Klong Yai District, Trat Province. The mixed method approaches of quantitative and qualitative research methods were used in this study. A sample group of 400 residents of Klong Yai District, Trat Province responded to a 5-rating scale questionnaire for the quantitative portion of the research. In-depth interviews with local administration office leaders were used for the qualitative portion of the research. Participatory observation was also employed in this study. The results showed that the residents’ attitude toward Phase 1 of the SEZ development plan for Klong Yai District, Trat Province was at a high level overall. The three highest ranked positive responses to proposed development were: improved infrastructure, a new tourism center and 4-lane road expansion of Highway 318. The three highest ranked positive responses to the implementation process were: the roles of the current local leaders, public hearings being held in advance of any changes and participation of local residents in the decision making process. The factors affecting residents’ positive attitude were: information and education regarding the plan, the roles of the local leaders, and the government’s response to the need for local infrastructure development. The survey respondents also recommended the continuation of development in both infrastructure and public utility projects, as well as continuing to disseminate information regarding future development plans.
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Special Economic Zone
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-02-07 14:56:50