ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตราด
Factors affecting local food preferences of residents of Trat Province
กนกวรรณ สาโรจน์วงศ์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2560
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) คือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นทั้งผลไม้ อาหารคาวและอาหารหวานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยอาหารประเภทผลไม้ของท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ เงาะ มังคุด และทุเรียน ประเภทอาหารคาว ของท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ แกงป่าแสนตุ้ง แกงเรียง และหมูชะมวง ประเภทอาหารหวานของท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมหม้อแกง และขนมต้มขาว ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง มี 4 ปัจจัย คือ ความเคยชินในการบริโภคอาหารท้องถิ่น ความพร้อมของแหล่งอาหารท้องถิ่น ความพึงพอใจในรสชาติอาหารท้องถิ่นและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น
The purpose of this research was to investigate the factors affecting local food preferences of residents of Trat Province. The mixed methods approaches of quantitative and qualitative research methods were used. A Sample group of 383 residents of Muang District and Klong Yai District responded to a questionnaire for the quantitative portion of the research. In-depth interviews with food experts were conducted for the qualitative portion of the research. The results showed that the popularity of fruits, meat dishes and desserts was at the moderate level. The highest rated fruits were: rambutan, mangosteen and durian. The highest rated meat dishes were: Sean Tung Red Curry, Spicy Mixed Vegetable Soup, and Pork Curry with Garcinia Cowa Leaves. The highest rated deserts were: Sweet Sticky Rice with Mango, Mung Bean Thai Custard, and Sweet Sticky Rice with Coconut Filling. The 4 factors affecting the popularity of local dishes were: familiarity, availability, satisfaction with taste, and confidence
อาหารท้องถิ่น
Local food
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-09-22 14:35:09