ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A Study of the skills of administrators in Basic Education Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces
วริศรา บุญธรรม
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำนวน 361 คน ได้มาด้วยวิธีการใช้ตารางเทียบของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21.-.0.44 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test).การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One.-.way.ANOVA).และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา.โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The purpose of this research was to study and compare the skills of administrators in basic education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat.Provinces in relation to the experience of the practitioners and the size of the school. The sample size of 361 administrators and teachers from basic education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces was determined by Krejcie and Morgan is random stratified proportion method. The instrument for data collection was a five-rating scale questionnaire. The discrimination ranged from 0.21 to 0.44, and the reliability was at 0.82. The statistical analysis method used were : percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffes method was used to compare the pairs. The results showed that: 1) The skills of administrators from basic education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces were at the high level, 2) The skills of administrators and teachers from basic education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, when compared by experience of practitioners, were not significantly different, 3) The skills of administrators from basic education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, when compared by school size, was significantly different overall and in each aspect at the .05 level.
ทักษะการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา
Skills of administrators, Administrators
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2018-02-08 10:22:28