ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A Study of the opinions of teachers toward teamwork in High Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 17
อริศษรา อุ่มสิน
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์ การปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 304 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.41 - 0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The purposes of this research were to study the opinions of teachers in High Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 toward teamwork and compare the results by school size and work experience. The sample used in this was a group of 304 teachers under the Secondary Educational Service Area Office 17. The sample size was determined by Kerjcie and Morgans table and stratified sampling. The instrument used in this research was a 5-rating scale questionnaire that had a discriminate on index of between 0.41 and 0.90. The reliability was 0.96. The data were statistically analyzed using: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffes method was used to compare the pairs. The findings of this research were as follow: 1) The opinions of teachers in High Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 toward teamwork was at a high level overall and in each aspect. 2) The opinions of teachers in High Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 toward teamwork, when compared by work experience, was not statistically significantly different. 3) The opinions of teacher in High Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 toward teamwork, when compared by school size was statistically significantly different at the .05 level.
การทำงานเป็นทีม
Teamwork
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-09-15 10:53:01