ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด
Change management of the retail business in the municipality mueang Trat
สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจค้่ปลีกในปัจจุบันของประเทสไทย โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด 3) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับร้านค้าปลีกของผู้ประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ตัวอย่างในการศึกษา จำนวน 191 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ANOVA
The purposes of this research were 1) to study the dynamics of the retail business in Thailand, especially in the city of Trat, 2) to study the problems and suggestions to entrepreneurs from the changing retail business in the city of Trat, and 3) to study the pattern of change management for merchants. Retail entrepreneurs in Mueang Trat were classified by personal status. The research sample of 191 people was chosen from accidental sampling. The instrument used in this study was a questionnaire. The reliability level of 0.95 used in the statistical data analysis was percentage, man, standard deviation, t-test, and ANOVA
ธุรกิจค้าปลีก, ผู้ประกอบการ
Retail business
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-02-14 10:59:56