ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Desirable competencies for teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area
ปิยนุช แสงนาค
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำนวน 333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
The research purposes were to study and compare desirable competencies for teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, classified by gender, position, working experience and school size. The samples of this research were 333 school administrators and teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area. The research instrument for data collection was a set of five - rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis included percentage, arithmetic mean, standard deviation, t - test and One - way analysis of variance. The research findings revealed that 1) The overall desirable competencies for teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area were ranked as the high level. 2) The comparison of overall desirable competencies for teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, classified by gender, position and school size, was different at .01 significant level statistically. 3) There was no significant difference statistically when comparing the overall desirable competencies for teachers in basic schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, classified by working experience.
สมรรถนะที่พึงประสงค์
Desirable competencies
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-02-14 09:41:12