ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A study of the relationship between work performance satisfaction and the effectiveness of teachers at private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces
สุพรรษา ลอยสมุทร
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สถานศึกษาเอกชน ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด กลุ่มตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 31 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมันความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน เท่ากับ 0.85 ค่าอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามระหว่าง 0.40 - 0.85 และค่าความเชื่อมั่นประสิทธิผล ของสถานศึกษาเอกชน เท่ากับ 0.82 ค่าอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามระหว่าง 0.45 - 0.87 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearsons Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมและเป็ นรายด้านอยูในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผล ของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมและเป็นรายด้านอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลของ สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของทุกด้าน พบว่า มี ความสัมพันธ์กันในระดับสูง
The purposes of this research were to study 1) the satisfaction of the performance of the teachers at private schools 2) the effectiveness of private schools and 3) the relationship between satisfaction in the performance of teachers and effectiveness of private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The samples were 341 school teachers in the private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The research instruments were teachers work performance satisfaction questionnaires and the effectiveness of private school questionnaires. The questionnaires showed the alpha - coefficient level of 0.85 and the discrimination level of 0.40 - 0.85 for the teachers job satisfaction. The alpha - coefficient level of 0.82 and the discrimination level of 0.45 - 0.87 were identified in the questionnaires for the effectiveness of private schools. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were percentage, mean, standard deviation, alpha - coefficient and Pearsons Product Moment Correlation Coefficient. The results of the study were as follows : 1) The satisfaction of the performance of teachers at private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces in overall and each aspect were at the high level. 2) The effectiveness of private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces in overall and each aspect were at the high level. 3) The overall of the relationship between the satisfaction in the performance of teachers and effectiveness of private schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces were positive at the high level with the statistical significance at .01 level. Each aspect of the relationship was also at the high level.
ครูม การทำงานของครู
Teachers, Work performance
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-02-01 08:46:59