ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
A study of administrstive conditions bases on the good governance of school administrstive among teachers opinions under Chanthaburi primary educational service ared office
พระมหาสุเทพ สุภาจาโร (บุญหยง)
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบสภาพการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ์ เขตพื้นที่การศึกษา และขนาด สถานศึกษา กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ์ และเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The purposes of this research were to study and compare administrative conditions based on the principles of good governance of school administrators among teachers opinions under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office. The independent variables were classified by experiences, educational service area and school size. The sample used in this research included 327 teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office. The research instrument was a five-rank-rating-scale questionnaire with reliability value of 0.97. The statistics for the data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way ANOVA), and examination of the difference paired by method of Scheffe. The results of the study were as follows : 1) the administrative conditions based on the principles of good governance of school administrators among teachers opinions under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, the overall and individual aspects were at a high level. 2) comparing in experiences and educational service area, these differences were not statistically significance, but in school size, the difference was statistically significance at the .05 level.
การบริหารสถานศึกษา
School administrstive
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-01-05 10:44:12