ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
A Study of the relationship between the transformational leadership of school administrators and administrators effectiveness in schools under Chanthaburi primary educational service area office
ธุมากร เจดีย์คำ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
The purposes of this research were to study transformational leadership of school administrator and effective in administration as basic educational standard belong to the Chanthaburi primary educational service area and study the relationship between transformational leadership of school administrator and effective in administration as basic educational standard belong to the Chanthaburi primary educational service area. The samples were administrators and teachers belong to the Chanthaburi primary educational service area semester 2558 total 331 people. The research instruments were 5-rating scale questionnaires with alpha-coefficient at 0.96. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were mean, standard deviation and Pearsons product moment correlation. The results of the study were as follows : 1) transformational leadership of school administrators belong to the Chanthaburi primary educational service are were at the high levels. 2) effective in administration as basic educational standard belong to the Chanthaburi primary educational service are were at the high levels. 3) The relationship between the transformational leadership of school administrators and effective in administration as basic educational standard belong to the Chanthaburi primary educational service area belong was statistically significantly correlated at .01 level.
ผู้บริหารสถานศึกษา, ภาวะผู้นำ
Administrator, Leadership
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2017-01-05 10:10:19