ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A study of the relationship between principals good governance implementions with teachers commitment in School Under the Secondary Educational Service Area Office 17
จันทรา อิ่มในบุญ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ เป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครู ผู้สอนตามความคิดเห็นของ ครู ผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01
The purposes of this research were to study the school administrators good governance administration, teachers organizational relation under the Secondary Educational Service Area Office 17 and the relationship between school administrators good governance administration and teachers organizational relation under the Secondary Educational Service Area Office 17. The samples of this research were 296 teachers who work under Secondary Educational Service Area Office 17. The instrument used was a 5 - rating scale questionnaire at level 0.96 and the statistics used for data analysis included mean, standard deviation and Pearsons Product Moment Correlation. The results of this research were as follows: 1) school administrators good governance administration under the Secondary Educational Service Area Office 17 was at a high level for the overall aspects. 2) teachers organizational relation under the Secondary Educational Service Area Office 17 was at a high level for the overall aspects. 3) the relationship between school administrators good governance administration and teachers organizational relation under the Secondary Educational Service Area Office 17 was positive and statistical significant at .01
ผู้บริหารสถานศึกษา
School administrator
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2016-12-28 10:20:43