ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีวิจารณญาน เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
The development of learning activity package to develop the ability to live in a self-sufficient community with critical thinking about chantaboon waterfront by social study, religion and culture group of mathayomsuksa 2 at streemandapitak school
กัณฐาภรณ์ พานเงิน
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง อยางมีวิจารณญาณ เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมี วิจารณญาณ เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จํานวน 8 ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัด การเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 6 แผน รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดา พิทักษ์ เป็นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 4) วัดเจตคติต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.59/87.91 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
The purposes of this research were: to compare the effective before and after classes that used the activities learning to evolve a life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully based on Chanthaboon Waterfront Community. The samples were obtained by purposive sampling of 34 students studying in the second semester of the academic year of 2014 at Streemandapitak School in Chanthaburi province. The research instruments were: 1) the learning activity package to evolve a life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully based on Chanthaboon Waterfront Community 2) Course Syllabus accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy grade 8 with 6 courses for 14 hours 3) 30-item pre-test and post-test used to examine the students’ learning achievement 4) a questionnaire studying the students’ attitude. The statistics employed for analysis were means ( X ), standard deviation (S.D.), and t-test. The results of the research were as follow: 1) The effective of learning activity package to evolve a life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully was 81.59/87.91 which was higher than the standardized criteria of 80/80. 2) The results revealed that the achievement of those students after being taught was higher than before being taught with the significant difference at the level of .01.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดการเรียนการสอน
learning activity
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2016-12-28 09:57:55