ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A study of superleadership of executives of child development centers in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces
วรรณดี ชายสมุทร
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2559
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำนวน 260 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
The purposes of this research were to study and to compare superleadership of executives of child development centers in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The sample used in this study with proportional stratified random sampling included 260 teachers of the child development centers in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces.
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ภาวะผู้นำ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Executives of child development centers, Leadership, Child development center
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-08-03 09:38:39