ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Buddhist priests roles in community development in the viewpoint of community leaders fro Makham District in Chanthaburi
พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอมะขาม 2) เปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี ได้คัดเลือกจากประชากรเป้าหมาย โดยใช้หลักการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 379 คน
The purposes of this research were 1) to study Buddhist priests roles in community development viewed by community leaders from Makham District in Chanthaburi. 2) to compare Buddhist priests roles in community development in the opinion of community leaders form Makham District in Chanthaburi. This study was critically classified by personal factors and understanding of Buddhist priests roles in Thailand. The research population was systematically selected the 379 people Makham District in Chathaburi participated in this study.
พระภิกษุสงฆ์, การพัฒนาชุมชน
Buddhist priests, Community development
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-08-03 09:03:40