ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
A study of the condition of internal education quality assurance of schools under Chanthaburi primary educational service area office
ภาณพ แจ้งพลอย
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพิ่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน ครูผู้สอน จำนวน 302 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
The purposes of this research were to study and compare the condition of internal education quality assurance of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by the working and school sizes. The samples used in this research were 30 administrators and 302 teachers in schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office. The research instrument was five rating scale questionnaire with reliability at 0.97. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.
ประกันคุณภาพการศึกษา
Education quality
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2016-07-28 11:38:08