ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

กําลังขวัญในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
Working morale and organization commitment of local government staff under the current of ASEAN community : A case study of Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province
อุไรวรรณ มุ้ยจีน
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2558
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากำลังขวัญ ความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขวัญกับความผูกพันในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) คือการสํารวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี ใช้ขนาดตัวอย่าง 327 คน โดยเทคนิคการสุ่มแบบสองขั้นตอนและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์กลุ่มและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองจันทบุรี มีกำลังขวัญในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง นอกจากนี้ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองจันทบุรี ยังมีความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างสูงด้วย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขวัญในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรพบว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังขวัญในด้านลักษณะงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังขวัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านลักษณะงานและความกระตือรือร้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังขวัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน
The objectives of this research were to study the morale and organization commitment as well as the relationship between the morale and commitment existed in workplaces among personnel of the sub-district administration organizations in Mueang Chanthaburi District. The research employed the mixed methods which included the surveys of personnel who worked for the sub-district administration organizations in Mueang Chanthaburi District with the sample group consisted of 327 individuals and the use of two-stage random sampling method. In addition, the qualitative research method was also employed which included group interviews and the participatory observation.The research had found that the level of morale in the workforce of the sub-district administrative organizations in Mueang Chanthaburi District was relatively high and so was their organization commitment. In terms of the relationship between the morale and organizational commitment which affected many factors such as job characteristics, colleague relationship, job security and progress, and job commands. responsibility which was a vital factor that affected morale in terms of colleague relationship, job commands, as well as job characteristics. Enthusiasm was also a key factor that affected the morale level in terms of colleague relationship and job characteristics.
กำลังขวัญในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, ประชาคมอาเซียน
Working morale, Organization commitment, ASEAN community
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-03-10 14:46:27