ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
Impacts and solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub-district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi
อินทรีย์ ภิรมย์รื่น
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2558
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาแหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโสและผู้นําชุมชุนท้องถิ่น เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีสาเหตุมาจากการแย่งชิงผลประโยชน์ บุคลิกภาพทางการเมือง การต่อสู้แข่งขันแย่งชิงตําแหน่งทางการเมือง และปัญหาข้อมูลข่าวสาร ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นความขัดแย้งที่สะสมกันมานานตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ซับซ้อน เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใดจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเสมอทุกครั้งไป เมื่อความขัดแย้งของแต่ละฝ่ายสะสมเป็นระยะเวลานาน จึงก่อรูปเป็นประเด็นของความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นรุนแรง
The objective of this research was to examine causes of the problems, impacts, and solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi. The historical research based on the qualitative research approach was used in this study. The key informants were the groups of senior citizens and local community leaders. The findings were revealed the causes of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi. The causes of the political conflicts were the surpation of interest, political personality types, usurpation of political power and authority, and problems of the information. These political conflicts were accumulated long time ago, especially the conflict of interest issue which was always occurred in every local government election. The accumulated conflicts were gradually raised and became the severe problems.
ความขัดแย้ง, การเลือกตั้ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Conflict, Election, Local government organization
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-03-10 14:23:14