ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลกระทบและมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The impact and resolution measure on immigration in Soi Dao District, Chanthaburi Province
สุธี จันดา
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการเข้าเมืองมาทำงาน ผลกระทบและมาตรการในการแก้ไขแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสำรวจและการสัมภาษณ์เจาะลึก รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบที่ได้ศึกษาพบว่า กระบวนการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนั้น มีทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มี 4 ด้าน คือ ผลกระทบด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ควรเน้นเรื่องมาตรการที่สำคัญคือ การใช้แรงงานในพื้นที่ การจัดอบรมแรงงานต่างด้าว
The purposes of this research were to study the process of entering into the city for work, impacts, and resolution measures on immigration in the area of Soi Dao District in Chanthaburi Province. The mixed methods of quantitative and qualitative were used in this study. The survey research, in-depth interview, and participant observation were employed in this research. The findings identified the following 4 impacts of both legal and illegal immigration in Soi Dao district in Chanthaburi province : security, society, economy, and public health, which were shown overall at the moderate level. The resolution measures on the immigration in Soi Dao District in Chanthaburi Province were mainly focused on using the local labours and having trainings for the immigrants.
แรงงานต่างด้าว, ผลกระทบ
Foreign labour, Impact
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-03-10 09:55:16