ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทบาทในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Role in economic infrastructure for public services of Wang Takhian Sub-district Administration Organization, Khao Saming District, Trat Province
สมยศ สีจ๊ะแปง
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวัง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทในอุดมคติในการให้บริการสาธารณะรวมถึงข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช้การศึกษาเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จํานวน 368 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าบทบาทที่คาดหวังขัดแย้งกับบทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่คาดหวังสอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติ บทบาทที่เป็นจริง สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติ ส่วนข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนต้องการให้ปรับปรุงถนนให้พร้อมใช้งาน เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จัดแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และการสื่อสารรวดเร็วให้ทั่วถึง
The objective of this research were to study the comparison of the expected role, the actual role, and the ideal role of the public services including the public recommendation on the services regarding the economic infrastructure of Wang Takian Sub-district Administrative Organization Khao Saming District, Trat. The research methods used were of mixed methods which consisted of both quantitative and qualitative research methods. For the quantitative research method, there was a questionnaire for a group of 368 electoral votes in Wang Takian Sub-district Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province. The analysis of data had been done by applying the descriptive statistics and inferential statistic technique. And for the qualitative research method, it was done by in-depth interview and the participatory observation methods. The study had found that the expected role did conflict with the actual one whilst the expected role did commensurate with the ideal one and the actual role did commensurate with the ideal one. In terms of the recommendation from the public towards the public services regarding the infrastructure had found that there were public demands for better road conditions, more responsive repair services for the electricity and lighting, the availability of water reservoir for consumption, and better quality and sufficient communication services.
บทบาท, การบริการสาธารณะ, โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
Role, Public service, Economic infrastructure
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-03-09 14:23:38