ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รูปแบบสวัสดิการสังคมของเกษตรกรรายย่อยในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
The forms of required social welfare services for small farmers in the Area of Muang District in Chanthaburi Province
ศศิธร ไพบูลย์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2558
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบสวัสดิการสังคมและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรูปแบบสวัสดิการของเกษตรกรรายย่อยในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) คือ การสํารวจกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี โดยใช้ขนาดตัวอย่าง 200 คน และเทคนิคการสุ่มอย่างง่าย นอกจากนั้นจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์เจาะลึก ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อย ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรีที่มีสัดส่วนที่มากที่สุด ต้องการรูปแบบสวัสดิการสังคม หลัก คือการบริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน การบริการตรวจสุขภาพประจําปี การบริการจัดตั้งโครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ชํารุด การส่งเสริมตลาดผลไม้ทั้งในและนอกประเทศ การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การบริการสนามกีฬาโรงยิมและลานเอนกประสงค์ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรูปแบบสวัสดิการของเกษตรกรรายย่อย ได้แก่ ปัญหาด้านรายได้และรายจ่ายของครอบครัวและการประสบปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย
The objectives of this research were to study the needs of social welfare services and the factors that influenced the needs for the social welfare services for small farmers within the area of Muang district, Chanthaburi. The research had been conducted by employing the Mixed method in which there was a use of a simple random survey technique as well as the use of the qualitative research approaches that include a method of group interview and in-depth interview. The findings obtained from the research were that the majority of the sample who were members of a small farmer group required key social welfare services including the loans for their children is education, the annual health check, the repair service for their damaged accommodation, the promotions for their products of both domestic and international markets, the price-guarantee schemes for their product, and the sport gym as well as a recreational area. The factors that influenced the needs for social welfare services were as follows; the problems of the incomes and expenses of farmers households and the problems related to their health and hygiene.
สวัสดิการสังคม, เกษตรกรรายย่อย
Social welfare, Small farmers
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-03-09 14:08:37