ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรบจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Teenagers ethical behavior levels in the training courses at sunday Buddhist school in Wat Mai, Chanthaburi
พระมหาพรอุทิศ ภูริปญฺโญ (คำเหลือ)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามมงคล 38 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ มีจำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe is Method)
The objectives of this research were 1) to study levels of ethical behavior practiced by the group of young people who participated in the training courses at Sunday Buddhist School in Wat Mai, Chanthaburi and 2) to compare the ethical behavior levels of the teenagers who attended the training courses at Sunday Buddhist School in Wat Mai, Chanthaburi. The population was 108 teenagers. The research tool was a questionnaire of the 5 rating scale with the reliability level of 0.926. The descriptive statistics used to analyze the data were frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and the Scheffe is Method.
การฝึกอบรม, จริยธรรม
Training, Ethical
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-25 10:18:27