ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ
Factors affectings the decision of employee to resign from Prachakij Group
วรกิจ สารสนิท
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2556
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจจะลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่บริษัท บริษัทปัจจุบันที่สังกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ พนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอยางเป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการจะลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย ( X = 2.24) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ และอยู่ในระดับน้อย 4 ข้อ โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ( X = 2.48) มีผลต่อการตัดสินใจในการจะลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร ( X = 2.25) ปัจจัยด้านหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ( X = 2.24) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ( X = 2.23) และปัจจัยส่วนบุคคล ( X = 2.02) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน บริษัทปัจจุบันที่สังกัดทั้งหมดในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
The purpose of this study was to the study on the factors affect to the employees’ decision to resign from the Prachakij Group” classified by sex, age group, education, revenue level and marital status, duration practices at current affiliated companies. The samples used were 400 employees of companies. Instruments used to collect data was the five – rating questionnaire. The statistics based on frequency, percentage, mean and standard deviation of the test (t-test) and one-way analysis of variance (ONOVA). The results showed that factors affecting the decision of employees to resign from employment Prachakij Group. Overall level of comments is at the low level (Χ = 2.24). For each item these was moderate item and low level 4 items. The most to the least factor are the nature of work ( Χ = 2.48) affect the decision to resign from the factors of organization ( Χ = 2.25), the second factor, the supervisors and co-workers ( Χ = 2.24), the third factors of the social environment ( Χ = 2.23), the fourth personal factors ( Χ = 2.02) was ranked the fifth. Factors affecting the decision to leave the company classiffed by sex, age, education , revenue, marital status, duration of the operation in overall and each aspect was not significantly different.
พนักงานบริษัท, การลาออก
Employee, Resign
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2016-02-15 08:33:15