ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
Happiness of people in Chanthaburi municipality
กิ่งทอง กิจจานนท์
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับความสุขและเปรียบเทียบความสุขของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี กำหนดขนาดกลุ่มตัวอยาง โดยใช้ ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 377 คน
This research aims to study the level of happiness and compare the levels of happiness of the public whom live in the municipality of Chanthaburi. They were classified by personal factors and the sampling population were those whose names have been registered with the municipality of Chanthaburi. The size of sampling population was determined by applying the tables of Krejice and Morgan which gave the value of 377 persons.
ความสุข
Happiness
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 09:02:47