ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
A Study of School Administrators and Teachers’ Opinions under the Office of Trat Primary Educational Service Areatoward the Administrators’skill
เสาวภา พรเสนาะ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 403 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 100 คน และครูผู้สอน จํานวน 303 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′)
The purposes of this research were to study and compare the skills of administrators according to the opinions of administrators and teachers under the office of Trat Primary Educational Service Area. The independent variables were classified by status and school size. The research samples consisted of 403 administrators and teachers under the office of Trat Primary Educational Service Area. The research instrument was a five – rating scale questionnaire with reliability at 0.95. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA and pair comparison was tested by Scheffe′Method.
ผู้บริหารสถานศึกษา,ทักษะการบริหาร
School Administrators,Administrators’ skill
ชมจันทร์ ลีลาภรณ์ แก้ไขล่าสุด 2015-10-01 09:53:58