ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
A Study of the Academic Supervision in School by the Opinion of the Supervisors and the Supervision under the Office of Rayong Primary Educational Service Area
อวัสดา อารอบ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการ ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จํานวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
The objectives of this research are to study and compare the academic supervision at schools under the point of views of supervisors of the office of Rayong Primary Education Service Area. The independent variables can be categorized and classified by working status, work experience, and school sizes. The research samples consist of 354 respondents from those who work in the responsible areas and under the supervision of Rayong Primary Education Service.Research tool for data collection is a five-rating questionnaire with reliability value of 0.98. The collected data is then analyzed by applying statistical tools and methods such as values of percentage, mean average, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. Also, the pair difference has been tested by Scheffe′method.
นิเทศงานวิชาการ,ประถมศึกษา
Academic Supervision,Primary
ชมจันทร์ ลีลาภรณ์ แก้ไขล่าสุด 2015-09-30 15:32:52