ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด
The Development of Electronic Book on Information Technology and Communication Subject for Mathayomsuksa I Students, Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 17 in Trat Province.
อรสา พานิชเจริญผล
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีปกติ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
The purposes of this research were 1) to develop the electronic book titled “Information Technology and Communication” for Mathayomsuksa I students with the criteria at the level of 80/80, 2) to compare the learning achievement results of post-test of students by using the electronic book and traditional approach, and 3) to study the attitudes of Mathayomsuksa I students towards electronic book titled “Information Technology and Communication”.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Electronic Book,Technology and Communication
ชมจันทร์ ลีลาภรณ์ แก้ไขล่าสุด 2015-09-30 15:10:24