ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร
Creating economic for developing ecotourism : case study of the Chanthaburi Riverside Village
พลอยบุศรา วิเศษภูติ
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนริมน้ำจันทบูร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะของบุคคลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนริมน้ำจันทบูร 3) ศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 95% การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t–test ค่า F–test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
The aims of this research were 1) to study ways of increasing values of ecotourism in the Chanthaburi Riverside Village, 2) to compare factors of genders, ages, educational backgrounds, and individuals’ social status affecting the ecotourism development in the Chanthaburi Riverside Village, and 3) to investigate problems and suggestions for the ecotourism in order to be guidelines of the service improvement for tourists in the Chanthaburi Riverside Village. The sample group consisted of 400 tourists. The research tool used in the data collection was a questionnaire with the reliability level of 95%. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, one way analysis of variance, and the Scheffe’s method.
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ริมน้ำจันทบูร
Ecotourism, Chanthaburi Riverside Village
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 14:34:35