ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province
ผุสดี แสนเสนาะ
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพ การให้บริการ งานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนผู้เสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 282 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ งานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (T – Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
The research objectives were 1) to study the public opinions towards the service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi 2) to compare the public opinions towards the service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi. The personal factors of genders, ages, educational levels, occupations and incomes were studied in this research. The research populations were the 282 people. The research instruments were a questionnaire with the reliability level of .91. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance.
ภาษี, การจัดเก็บภาษี, การให้บริการ, คุณภาพการให้บริการ
Tax, Tax collection, Service, Service quality
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 14:12:08