ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี
Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province
ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติ ในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาระดับปัจจัยและแนวทางเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการนํานโยบายชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัย เชิงผสมผสาน (Mixed Model) โดยใช้การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ (Focus-Group Discussion) จากสภาองค์กรชุมชนตําบลทั้งหมด 51 สภาฯ และสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล (In-Depth Interview) นอกจากนี้ใช้การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม
The research, the factors that affect the implementation of self-management policies in communities of Chanthaburi : case study of the Community District, Chanthaburi, has carried out with objectives of studying the significance of the affected factors and the approaches that related to the effectiveness of the implementation of the self-management policies in Chanthaburi. The methods of study consist of applying the mixed model by using focus-group discussion method with the delegates from 51 community districts and using in-depth interview method and the observation method also has been employed.
ชุมชนท้องถิ่น
Local development
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 14:04:22