ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province
ประเดิม แพทย์รังษี
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษา จะใช้การวิจัยเชิงสํารวจเป็นหลัก โดยมีประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 332 คน รวมถึงการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนในการวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน โดยเสริมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ประโยชน์จากการเข้าร่วม อิทธิพลของผู้นํา ความผูกพันต่อท้องถิ่นและความเข้มแข็งของเครือข่าย และเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมกับ ตัวแปรพื้นฐานจะพบว่า มีตัวแปรที่สามารถจําแนกความแตกต่างของการมีส่วนร่วมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรอายุ จํานวนปีที่อยู่อาศัย เท่านั้น
The purposes of this research were to study the affecting factors and compare the public participation in the local development in Tha Luang Sub-district Municipality in Makham District in Chanthaburi. The survey research was applied to this study. The research populations determined by the two-stage cluster sampling method were the 332 qualified voters. The descriptive statistics and the qualitative research approach of the in-depth interviews and the participatory observation were used as the research instruments. The results were found that the levels of public participation in the local development were shown at the high level. The influential factors were the advantages of the participation, the influence of the leaders, the connection to the community, and the strength of the social networking. The factors of different ages showed the .05 level of statistical significance.
การพัฒนาท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน
Local development, Public participation
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 13:49:59