ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province
บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมืองตราด จํานวนทั้งสิ้น 7,446 คน และจากการใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Seheffe’)
The purposes of this research were to study and compare the factors affecting voters decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province. The research populations determined by the Yamane’s sampling method were the 7,446 qualified voters in the area of Trat Municipality. The sample group was the 379 people. The research instrument was a questionnaire enquiring about the factors affecting voters’ decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and the Scheffe’ s test.
นายกเทศมนตรี, การเลือกตั้ง
Mayor, Election
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 13:41:11