ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.
ภาวิณี เปรื่องปราชญ์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2556
ในการวิจัยครั้งนี้เป็น มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) ศึกษาบริบทของการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน 2) ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประกอบการนวดแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี รวบรวมข้อมูลแบบแนวทาง เชิงคุณภาพ จึงมีวิธีการดําเนินเก็บข้อมูลดังนี้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) กลุ่มเป้าหมายจํานวน 14 คน
The purposes of this research are 1) to study the social context of the Thai massage at present 2) to examine the local and traditional knowledge in Chanthaburi 3) to investigate the problems and difficulties of the traditional Thai massage in Chanthaburi. The qualitative research method of the document paper study and the in - depth interview was used in the data collection. The sample group was the 14 key informants in Chanthaburi.
นวดแผนไทย,จันทบุรี
Thai Massage,Chanthaburi
ชมจันทร์ ลีลาภรณ์ แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 13:39:21