ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province
บันเทิง ผลอำพันธุ์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คลองนารายณ์อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามตัวแปรพื้นฐาน วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ จำนวน 400 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าทีเทส (t-test) สำหรับเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว สถิติ One – Way ANOVA สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว และใช้ LSD เพื่อทดสอบว่าตัวแปรใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีส่วนร่วมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประชาชนมีส่วนร่วมด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ตามลําดับ ส่วนด้านหลักความคุ้มค่าในการเปรียบเทียบดังกล่าวจําแนกตามตัวแปรพื้นฐานก็จะพบว่าตัวแปรที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา
The aim of this research was to study factors and levels of public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization in Muang District, Chanthaburi. The survey research design was applied to this study. The research populations determined by the Taro Yamane’s sample size were the 400 qualified voters. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, and the LSD analysis. The results revealed that public participation levels of people in the Khlong Na Rai area were at the moderate level. People showed the public participation aspects as fullows : Rule of Law, Accountability, Morality, Responsibility, and Participation. Besides, the participation aspect of Cost-Effectiveness or Economy was differently shown with the .05 level of statistical significance in the people of different ages, marital status and education levels.
องค์การบริหารส่วนตําบล, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจัดการที่ดี
Sub-district administration organization, Public participation, Good management
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 13:30:10