ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province
นริทธิ์ สุขอำไพจิตร
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับและเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 388 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานของเทศบาลตําบลทับช้าง ภาพรวมอยูในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีตัวแปรที่สามารถจําแนกความแตกต่างความต้องการของประชาชน ในระดับนัยสําคัญที่ .05 คือ ตัวแปร เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
This research was aimed to study and compare the levels of the public needs for the infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District in Chanthaburi Province. The mixed method model of the qualitative and quantitative research was applied to this study. The research instrument was a questionnaire. The research populations were the 388 qualified voters in the area of Thab Chang Municipality in Soidow District in Chanthaburi Province. The descriptive and inferential statistics were used in this research as well as the in-depth interviews and the participatory observation. The findings showed the high levels of the public needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality. The influential factors towards the public needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality in Soidow District in Chanthaburi Province were as follows: the differences of genders, educational backgrounds, occupations, incomes and social status, of people in Thab Chang Sub-district Municipality showing the .05 level of statistical significance.
เทศบาลตำบล, ความต้องการ
Sub-district municipality, Needs
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 13:22:36