ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province
ทองพูน กองจินดา
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิด เกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงสํารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 274 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับเกษตรอินทรีย์มาก โดยเรียงลําดับจาก แนวความคิดเกษตรอินทรีย์ สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกบเกษตรอินทรีย์ และรูปแบบการปฏิบัติ ส่วนปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี ความสามารถในการทดลองได้ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ และระดับความซับซ้อน ของเกษตรอินทรีย์
The purpose of this independent study was to examine the acceptance levels and affecting factors towards the organic farming viewed by the crofters in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research, the in-depth interview and the participatory observation were applied to this study. The research populations were the 274 crofters in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization in Muang District of Chanthaburi Province. The descriptive statistics were frequency, percentage and mean. The results were revealed about the people is acceptance of the organic farming, showing the following aspects of the organic farming ideas, the organic farming inventions, and the organic farming operation. The influential factors towards the acceptance of the organic farming were the compatibility of the organic farming and the agrichemical farming, the ability for the farming experiment, the relative advantages of the organic farming, and the complexity of the organic farming.
เกษตรอินทรีย์
Organic farming
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-24 10:59:15