ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด
Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.
หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
The objectives of this research were 1) to study the factors influencing the tourists decision in Kood Island’s tourism in Trat 2) to compare the personal factors of genders, ages, status, educational levels and incomes affecting the tourists’ decision in Kood Island’s tourism. The research populations with the accidental sampling method were the 400 Thai tourists who visited Kood Island in 2011.
การตัดสินใจ, นักท่องเที่ยว, เกาะกูด
Decision, Tourists, Kood Island
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 14:36:37