ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี
Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.
สุริวงษ์ รัตนชูศรี
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2556
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อประเมินทรัพยากรที่นําเข้า (Input) กระบวนการทํางาน (Process) ประเมินประสิทธิผล (Output) และประเมินผลลัพธ์ตามมา (Outcome) วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
Evaluation of a prototype integrated extension supplements good condition. By Benjapakee power. Chanthaburi. The purpose of the study. To assess resource imports (input) workflow (process) evaluation (output) and subsequent evaluation of the results (outcome) approach to research integration (mixed method) between quantitative and qualitative research methods.
โครงการบูรณาการ, สุขภาวะ, เบญจภาคี
Integrative Project. Healthcare, Benjaphakhee
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-23 14:25:48